Бюлетин, Декември 2017


Съществени промени относно имуществена отговорност на управителите, собствениците, съдружниците и акционерите за публични задължения на юридическите лица

Влезлите в сила промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс допълниха съществуващата уредба относно отговорността на трети лица за непогасени задължения за данъци и осигурителни вноски на задължени юридически лица, които са носители на задължението за данъци или задължителни осигурителни вноски, или са задължени да удържат и внасят данъци или задължителни осигурителни вноски. Въвеждането на измененията беше необходимо с оглед ясното дефиниране на обективните и субективните предпоставки, които следва да бъдат доказани, за да се ангажира субсидиарна отговорност на трети лица по реда на чл. 19 от ДОПК. С приетите промени беше разширен кръгът на лицата, носещи отговорност за наличие на публични задължения, като в този кръг наред с досега отговорните законни или упълномощени представители на юридическото лице-длъжник, се включват и лица, които по силата на нотариално заверено пълномощно от управителя на юридическото лице управляват цялостната му дейност, както и собствениците на капитала. Отговорност носят и мажоритарните съдружници или акционери, когато действията са извършени по тяхно решение, с изключение на негласувалите и гласувалите против.
Още..

Нови задължения при упражняване на трансгранична дейност в страни от ЕС

През 2017 в някои страни от ЕС бяха въведени нови задължения по отношение на граждани на други държави, включително на държави-членки, да упражняват свободно дейност на тяхна територия. Така например в Австрия влезе в сила специален Закон за мерките срещу подбиването на трудовите и социални възнаграждения (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz). Въведените с този закон разпоредби са от особено значение за работодатели със седалище в България, които изпращат свои работници да извършват дейност в Австрия, например да предоставят определени услуги по договор за изпълнение на определени работи, или по какъвто и да било начин да предоставят работна сила на територията на Австрия. При неспазване на разпоредбите на закона българските работодатели ги грозят сериозни административни наказания и налагане на други утежняващи дейността им мерки, например по отношение на участието им в тръжни процедури.

Още..

Съществени изменения в процесуалния закон

В края на месец Октомври 2017 година в бр. 86 на ДВ бяха публикувани значителни на брой изменения в Гражданско процесуалния кодекс. Измененията могат да се групират по следния начин:

Промени при връчванията на призовки и книжа. Разширена е регламентацията най-вече при връчване на призовки и книжа, когато адресата не се открие на адреса. Предвидено е връчителите да посещават адреса най-малко три пъти в рамките на един месец, вкл. в неприсъствен ден и да изискват информация за лицата от управителя на етажната собственост и кмета на населените места. Едва след това могат да връчват книжата чрез залепване на съобщение на вратата или пощенската кутия на адресата. Новост е служебното задължение на съда да проверява адресната регистрация на адресата и при установяване на редовност на връчването следва да назначи особен представител (адвокат) за сметка на Ищеца на адресата призован по гореописания начин.

Още..

Предстои замяна на акциите на приносител с поименни акции

През месец ноември Министерски съвет внесе в Народното събрание Проект на Закон за изменение на Търговския закон по отношение на издадените от дружествата акции на приносител. С този закон се въвеждат съответните разпоредби от Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ, L 141 от 5 юни 2015 г.).

Още..

Бюлетин, Ноември 2017


Данъчни консултации в областта на националното и международното данъчно право

KWR Белоконски Господинов и партньори е международна адвокатска кантора, със седалище в София, България, която предлага в тясно сътрудничество с австрийската правна кантора KWR Karasek Wietrzyk Rechtsanwälte и международна мрежа от водещи правни кантори, професионална юридическа помощ във всички сфери на бизнес правото.

Ние предлагаме всеобхватно правно обслужване с особен акцент върху националното и международното данъчно право. Някои от адвокатите ни имат дългогодишен опит в данъчната и финансовата администрация. Богатият ни опит и знания в сферата на данъчното право и данъчния процес ни позволява да:

  • ПРЕДОСТАВЯМЕ КОНСУЛТАЦИИ ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ ОТ ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА, НЕУСТАНОВЕНИ В ДЪРЖАВАТА-ЧЛЕНКА ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО, НО УСТАНОВЕНИ В ДРУГА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА (ДИРЕКТИВА 2008/9/ЕО НА СЪВЕТА ОТ 12 ФЕВРУАРИ 2008 ГОДИНА)
  • ПРЕДОСТАВЯМЕ КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ
  • ПРЕДСТАВЛЯВАМЕ УСПЕШНО КЛИЕНТИТЕ СИ ПРЕД ДАНЪЧНИТЕ ОРГАНИ И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА ПО ВСЯКАКВИ ДАНЪЧНИ ВЪПРОСИ И ПРОИЗВОДСТВА

От съществено значение за компаниите, опериращи на международния пазар на Общността, е възможността за възстановяване на ДДС за закупени стоки, получени услуги или осъществен внос в държава-членка, в която те не са установени. Директива 2008/9/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 г. за определяне на подробни правила за възстановяване на данък върху добавената стойност, предвидено в Директива 2006/112/ЕО, на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава членка дава възможност за упражняване на това право.

Въпреки обширната практика в тази сфера, обаче, все още съществуват редица проблеми, които възпрепятстват дружествата да упражнят правата си, дадени им от Директивата.

Още..

 

 

Бюлетин, Октомври 2017


Промени относно защитата на лични данни

От 24 май 2016 г. е в сила нов Регламент относно защитата на данните - Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година. Съществен момент в новата регламентация е, че

  1.  Регламентът има пряко действие във всички държави – членки на ЕС, като за това не е нужно нарочното му имплементиране в местното законодателство на съответните държави (за разлика от Директивите, които регламентираха до сега правоотношенията относно защитата на лични данни на ниво право на ЕС) и че...

Още..

Нови промени в ЗДДС дават възможност за регистрация по ЗДДС едновременно с първоначалното вписване в Агенция по вписванията

С предложен проект на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, разработен в изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представянето на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител, са направени предложения за промени и в Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за местните данъци и такси, Закона за данък върху добавената стойност и в други нормативни актове.

Още..

В ход са законодателни промени срещу неизплащането на заплати

Подготвя се поредно изменение на Кодекса на труда и други нормативни актове, насочени срещу неизплащането на заплати от страна на работодатели. Сред мерките, които се предвиждат, е работодатели, които дължат възнаграждения и обезщетения на работниците си, да не могат да участват в процедури по обществени поръчки като изпълнители и подизпълнители. Предоставят се допълнителни възможности за работещите да получат вземанията си за трудови възнаграждения и обезщетения от Фонда за гарантиране на вземанията на работници и служители.

Още..

Промени в КСО относно обезщетенията за майчинство

Влезлите в сила изменения на КСО и Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване уреждат право на майката или осиновителката да получава 50% от обезщетението за бременност и раждане, ако реши да се върне преждевременно на работа, като това тя ще може да направи вече и след 135-ия календарен ден от излизането си в майчинство. Както и до сега, за да се възползва от правото си на обезщетение, детето ѝ не трябва да е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.

Още..

Наследяване на дългове при заведено изпълнително дело

Дейността по събиране на дългове продължава да се разширява, като съдебните изпълнители разширяват кръга на принудителните изпълнителни действия. Много често обект на принудителното изпълнение е търговското предприятие респ. личното имущество на Едноличния търговец – една от най-масовите форми на търговци след влизане в сила на Търговския закон през 1991 година.

Още..