• Договори за главен изпълнител
 • Договори с архитекти, инженери и подизпълнители
 • Договори за проект мениджмънт и финансиране
 • Консултиране по рекламационни спорове (вкл. медиация)
 • Правен дю дилиджънс и правно обслужване при сделки с недвижими имоти
 • Консултации при наемни отношения и отношения в етажна собственост
 • Градоустройствени промени
 • Съдействие при административни процедури за получаване на разрешения и лицензии
 • Документален контрол върху строителния процес
 • Предварителни проучвания преди началото на строителния процес
 • Всички аспекти на промяна на статута и предназначението на недвижими имоти
 • Консултации при отчуждавания и обезщетения
 • Представителство при съдебни спорове

Акцентът на нашата дейност пада най-вече върху дружественото право, като консултираме нашите клиенти във всичките му сфери, включително относно:

 • Учредяване и регистрация на персонални и капиталови дружества
 • Съставяне на дружествени документи
 • Подготвяне на вътрешнодружествени документи и мениджърски договори
 • Подготвяне и представителство на общи събрания
 • Подготовка на цялостната документация и имплементиране на дружествени промени от всякакво естество, така също и в международен аспект, включително промяна на дружествената форма, преобразуване и реорганизация на дружества, увеличаване и намаляване на капитала, капитализиране на парични вноски, апорт на недвижими имоти, движими вещи и вземания и т.н.
 • Снабдяване с необходими разрешения, лицензии и данъчни регистрации
 • Прехвърляне на предприятия
 • Решаване на спорове между акционери/съдружници, както и между акционери/съдружници и управителни органи (вкл. съдебно представителство)
 • Обединения и стратегически сдружения; консорциум и други съвместни договорни сдружавания
 • Учредяване на различни видове специални дружества (АДСИЦ и др.)
 • Консултации при финансиране на трансакции и дружествени преобразувания
 • Корпоративен дю дилиджънс
 • Участие в преговори и изготвяне на всички видове търговски договори, свързани с дейността на търговеца

Кантората консултира най-вече в следните области на банковото дело и финансите:

 • Структуриране на оферти за придобиване на търговски предприятия, консултиране на инвеститори/купувачи, търговци/продавачи и придобивани предприятия
 • Трансгранични лизингови сделки
 • Консултиране на финансовите аспекти на сделките, подготовка на финансовата документация, вкл. договори за кредит, документи относно договорните обезпечения и т.н.
 • Консултации в областта на инвестиционните фондове (първично публично предлагане, регистрация)
 • Регистрация на дружества за извършване на финансови и платежни услуги, вкл. дружества за електронни пари, платежни институции

Адвокатите ни са официални представители по индустриалната собственост, вписани както в специалния регистър на Българското Патентно Ведомство относно марки, географски означения и промишлени дизайни, така и в регистъра на EUIPO. Консултираме във всички сфери на защитата на интелектуалната собственост и защита на личните данни, с особен акцент върху:

 • Защита на авторските права
 • Регистрация и защита на търговски марки, географски означения, патентоспособните изобретения и полезни модели
 • Правен дю дилиджънс на авторски права и патенти
 • Регистрация като администратор на лични данни, както и извършване на текущи промени по партидата на администратора
 • Изготвяне на цялостна вътрешна документация относно мерките за защита на личните данни, вкл. вътрешни инструкции, договори с лица, обработващи личните данни и др.

Данъчно-правната проблематика има водещо значение при всяка дружествено-правна конфигурация. Някои от адвокатите ни имат дългогодишен опит в данъчната и финансовата администрация. Богатият ни опит и знания в сферата на данъчното право и данъчния процес ни позволява да:

 • Подпомагаме преструктурирането при дружествени придобивания и продажби с цел постигане на оптимизиране на данъчни спестявания
 • Представляваме успешно клиентите си пред данъчните органи и Административните съдилища по всякакви данъчни въпроси и производства
 • Предоставяме консултации относно избягване на двойно данъчно облагане
 • Консултации на частни клиенти относно оптимизиране на данъчното им бреме, изработване на инвестиционни схеми, включително в контекста на чужди юрисдикции

Кантората представлява и консултира предприятия и служители по всички трудово-правни въпроси. Обслужването ни обхваща най-общо следните трудово-правни аспекти:

 • Съставяне на индивидуални и колективни трудови договори
 • Представителство при трудово-правни спорове
 • Консултации по налагане на дисциплинарни мерки и прекратяване на трудово-правни взаимоотношения
 • Консултации относно регистрация и работа на предприятия, осигуряващи временна работа, включително отношения с регулаторните органи и оперативната дейност в национален и международен аспект
 • Консултиране относно правната рамка за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, включително регистрация и снабдяване с разрешителни, консултиране на текущата дейност в национален и международен аспект
 • Консултации по колективни трудово-правни въпроси и колективно договаряне
 • Консултации по пенсионно- и осигурително- правни въпроси
 • Консултации по трудово-правни въпроси при преобразуване на предприятия и реорганизации, както и провеждане на трудово-правен дю дилиджънс
 • Консултации на чуждестранни предприятия относно трансфер на работници и служители в страната, както и местни предприятия относно предоставяне на услуги чрез собствен персонал в чужбина, включително относно регламентация на осигурителните права и задължения (А1 и др.)
 • Съдействие и цялостна консултация относно получаване на разрешителни за работа и престой в страната
 • Цялостно съдействие за придобиване на разрешения за пребиваване в страната, включително разрешение за постоянно пребиваване и придобиване на българско гражданство въз основа на извършени инвестиции в страната

Кантората консултира в областта на:

 • Административни аспекти в областта на строителството
 • Екологично и енергийно право; правно съдействие при ОВОС
 • Регулаторно право
 • Лицензи за търговска дейност
 • Обжалване на административните актове на държавната и общинска администрация
 • Съдебно представителство по административни и данъчни спорове пред всички Административни съдилища
 • Консултиране при тръжни процедури (подготовка на тръжни документи, подаване на оферти)
 • Концесии
 • Обществени поръчки и публично сътрудничество
 • Административно и съдебно представителство при обжалване на актовете регулаторния орган

Представляваме клиентите си във всички производства и процедури по защита на конкуренцията, включително представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд, като:

 • Контрол върху концентрациите и забранени споразумения
 • Злоупотреба с монополно положение и нелоялна конкуренция, в това число нелоялно привличане на клиенти, заблуждаваща и сравнителна реклама, увреждане на доброто име на конкурентите, въвеждане в заблуждение, имитация.
 • Франчайзингови и лицензионни споразумения
 • Защита на потребителите
 • Представителство по всички граждански и търговски спорове пред български съдилища, вкл. по дела за несъстоятелност, трудови спорове, данъчни и други административни спорове, застрахователни дела
 • Привеждане в изпълнение на съдебни и арбитражни решения, включително постановени от чужди съдилища и изпълняеми в страната
 • Представителство пред местни и международни арбитражни съдилища
 • Доброволно решаване на спорове, медиация
 • Допълнителни дейности, свързани със съдебни спорове, като обезпечаване на доказателства, обезпечаване на искове и други
 • Представителство по изпълнителни производства